De statuten van een mutualistische entiteit bevatten deze informatie:

  • De georganiseerde diensten en de toegekende voordelen
  • De voorwaarden om de voordelen te kunnen genieten
  • Het bedrag van de te betalen bijdragen
  • De naam en plaats van de zetel en de doelstellingen van de entiteit
  • De landsbond waarbij de entiteit (ziekenfonds of maatschappij van onderlinge bijstand) is aangesloten
  • De voorwaarden voor de leden om te kunnen stemmen bij de mutualistische verkiezingen
  • De voorwaarden en de procedure van toelating, ontslag en uitsluiting van de leden
  • De stemmingsprocedure voor de mutualistische verkiezingen
  • Eventuele aan de bestuurders toegekende vergoedingen, zoals zitpenningen en verplaatsingskosten

De algemene vergadering is bevoegd om de statuten op te stellen en aan te passen. Die algemene vergadering kan de statuten op elk moment bij tweederdemeerderheid wijzigen, op voorwaarde dat de helft van de leden aanwezig en vertegenwoordigd is. De beslissing over de aanpassing van de bijdragen kan de algemene vergadering wel aan de raad van bestuur delegeren.

De Raad van de Controledienst moet nieuwe statuten en wijzigingen aan de statuten altijd goedkeuren voor ze worden toegepast. Het dossier met de aanvraag moet bij de Controledienst worden ingediend binnen dertig kalenderdagen vanaf de datum van de algemene vergadering of de raad van bestuur die de nieuwe statuten of statutaire wijzigingen heeft goedgekeurd (of van de raad van bestuur van de landsbond die nieuwe voordelen heeft goedgekeurd). De Raad van de Controledienst spreekt zich uit binnen 75 kalenderdagen (verlengbaar met 30 kalenderdagen) vanaf de datum van ontvangst van de vereiste documenten. Doet de Raad dat niet, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven.

De Raad van de Controledienst kan statutaire bepalingen alleen weigeren als ze strijdig zijn met de Grondwet of de wettelijke of reglementaire bepalingen.

De datum waarop statuten en wijzigingen aan de statuten ingaat, mag niet liggen vóór de datum waarop de beslissing werd genomen, tenzij er een naar behoren gemotiveerde reden wordt gegeven die de Raad van de Controledienst kan aanvaarden. Zo kan een inwerkingtreding met terugwerkende kracht bijvoorbeeld wel worden aanvaard als het gaat om wijzigingen naar aanleiding van opmerkingen van de Raad over vorige dossiers met statutenwijzigingen of wijzigingen naar aanleiding van nieuwe wettelijke of reglementaire bepalingen.

Sinds 1 juli 2016 zijn de mutualistische entiteiten verplicht hun statuten online te publiceren.

In de documenten links op dit scherm vindt u de omzendbrief met de richtlijnen, de formulieren en de checklist voor het indienen van een dossier voor de aanvraag van wijzigingen aan de statuten van uw ziekenfonds, landsbond of MOB.