Sinds 1992 houden alle mutualistische entiteiten om de zes jaar mutualistische verkiezingen. Tijdens die verkiezingen worden de algemene vergaderingen en raden van bestuur verkozen. De laatste mutualistische verkiezingen vonden plaats in 2016.

De verkiezing van de algemene vergadering verloopt niet voor elk type mutualistische entiteit op dezelfde manier:

  • Voor de ziekenfondsen zijn het hun leden zelf die de samenstelling van de algemene vergadering verkiezen.
  • Bij de landsbonden en (verzekerings-)maatschappijen van onderlinge bijstand wordt de algemene vergadering verkozen door de algemene vergadering van de aangesloten ziekenfondsen.

De raden van bestuur van de mutualistische entiteiten worden verkozen door hun algemene vergaderingen.

De mandaten in de algemene vergadering zijn in principe onbezoldigd. Wel kunnen bepaalde vergoedingen, zoals zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen worden toegekend als dat in de statuten vermeld staat.

Het minimumaantal leden waaruit de algemene vergadering van een ziekenfonds, landsbond of (verzekerings)maatschappij van onderlinge bijstand mag bestaan is bij koninklijk besluit vastgelegd en wordt berekend op basis van het aantal leden van die entiteiten.

In de statuten van uw ziekenfonds staat beschreven hoe de mutualistische verkiezingen bij uw ziekenfonds verlopen. Zo vindt u er informatie over:

  • Het stemrecht van de leden en van hun personen ten laste
  • De stemmingsprocedure
  • De verkiesbaarheidsvoorwaarden van de leden van de algemene vergadering
  • De modaliteiten voor de verkiezingen van de effectieve en plaatsvervangende leden van de algemene vergadering

Wilt u meer weten over de statuten van uw ziekenfonds? Klik dan hier.

Meer informatie over de mutualistische verkiezingen vindt u in deze drie koninklijke besluiten:

Koninklijk besluit van 7 maart 1991
Koninklijk besluit van 5 oktober 2000
Koninklijk besluit van 26 augustus 2010