2022 – Een jaar van mutualistische verkiezingen – Breng uw stem uit en stel uzelf kandidaat

Als lid van een ziekenfonds bent u automatisch aangesloten bij een of meerdere andere mutualistische entiteiten, namelijk bij een landsbond van ziekenfondsen en misschien ook bij een maatschappij van onderlinge bijstand en een regionale maatschappij van onderlinge bijstand, en hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand. Om te weten bij welke mutualistische entiteiten u bent aangesloten of kan aansluiten, raadpleegt u de rubriek ‘Mijn aansluiting’ op deze website.

Elk van deze mutualistische entiteiten heeft twee beheersorganen, namelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur. De samenstelling van die beheersorganen wordt om de 6 jaar hernieuwd na mutualistische verkiezingen. De volgende mutualistische verkiezingen zullen in 2022 plaatsvinden.

De verkiezingsprocedure van de algemene vergadering verschilt naargelang het type mutualistische entiteit:

 • in de ziekenfondsen zijn het de meerderjarige of ontvoogde leden zelf die stemmen om de samenstelling van de algemene vergadering te bepalen. Deze verkiezingen zullen in de loop van het eerste semester van 2022 plaatsvinden;
 • in de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand MLOZ Insurance zijn het de meerderjarige of ontvoogde verzekerden zelf die stemmen om de samenstelling van de algemene vergadering te bepalen. Deze verkiezingen zullen ook in de loop van het eerste semester van 2022 plaatsvinden;
 • in de landsbonden, de maatschappijen van onderlinge bijstand, de regionale maatschappijen van onderlinge bijstand en de andere verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand dan MLOZ Insurance waarbij uw ziekenfonds is aangesloten, wordt de algemene vergadering verkozen door de algemene vergaderingen van de aangesloten ziekenfondsen. Deze verkiezingen zullen in de loop van het tweede semester van 2022 plaatsvinden.

De raad van bestuur van een mutualistische entiteit wordt verkozen door de algemene vergadering van die mutualistische entiteit.

Als lid van een ziekenfonds dat in orde is met de betaling van de bijdragen van de aanvullende verzekering heeft u de mogelijkheid om effectief deel te nemen aan de werking van uw ziekenfonds door u kandidaat te stellen om in de algemene vergadering van uw ziekenfonds te zetelen. De algemene vergadering is onder andere bevoegd om:

 • te bepalen welke voordelen in de aanvullende verzekering worden georganiseerd voor de leden en onder welke voorwaarden die voordelen verkregen kunnen worden;
 • de begroting en de jaarrekening van het ziekenfonds goed te keuren;
 • de bestuurders van het ziekenfonds te verkiezen en uit hun functie te ontzetten;
 • een of meerdere bedrijfsrevisoren aan te stellen;
 • de samenwerking met derden te besluiten.

Weet evenwel dat de mandaten in de algemene vergadering en in de raad van bestuur onbezoldigd zijn (met uitzondering van het mandaat van de ‘onafhankelijke’ bestuurders in de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, als de statuten van die entiteiten dat voorzien). Als de statuten dat voorzien, kunnen er evenwel bepaalde vergoedingen worden toegekend, zoals de toekenning van presentiegelden en de vergoeding van kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat, zoals verplaatsingskosten.

De verkiezing zal in de loop van het eerste semester van 2022 plaatsvinden, maar de oproep tot kandidaatstelling wordt ten laatste op 31 oktober 2021 gelanceerd. Uw ziekenfonds zal u de informatie hierover bezorgen via zijn website en via minstens een van de volgende kanalen:

 • in de brief waarbij het overschrijvingsformulier voor de betaling van de bijdragen zit;
 • via e-mail;
 • een publicatie die beschikbaar is in de agentschappen van uw ziekenfonds;
 • in brochures voor de leden.

Vergeet niet om te controleren dat uw kandidatuurstelling volledig is en binnen de termijn en in de voorziene vorm wordt verstuurd om te vermijden dat uw kandidatuur onontvankelijk zou worden verklaard.

In afwachting van de oproep tot kandidaatstelling kan u evenwel nu al:

 • kennisnemen van de algemene bepalingen over de verkiesbaarheidsvoorwaarden, die opgenomen zijn in een koninklijk besluit van 7 maart 1991 dat voor het laatst werd gewijzigd op 7 juli 2021, en dat u kan raadplegen door op deze link te klikken;
 • de statuten van uw ziekenfonds raadplegen, die beschrijven hoe de mutualistische verkiezingen binnen uw ziekenfonds zullen verlopen. U vindt er bijvoorbeeld informatie over:
  • het stemrecht van de leden en hun personen ten laste;
  • de stemmingsprocedure;
  • de specifieke verkiesbaarheidsvoorwaarden in uw ziekenfonds om lid van de algemene vergadering te kunnen zijn.

Die statuten kan u naargelang het geval raadplegen op de website van uw ziekenfonds of op die van de landsbond van ziekenfondsen waarbij het ziekenfonds is aangesloten. We wijzen er evenwel op dat aangezien er op 7 juli 2021 een nieuw koninklijk besluit werd uitgevaardigd, de statuten van sommige ziekenfondsen hier nog aan moeten worden aangepast wat de verkiesbaarheidsvoorwaarden betreft waaraan in alle ziekenfondsen moet worden voldaan en wat bepaalde deadlines betreft die van toepassing zijn voor de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure.

Als houder van een mandaat in de algemene vergadering van uw ziekenfonds zal u bovendien de mogelijkheid hebben om in de volgende organen te zetelen indien u verkozen wordt bij verkiezingen die in de loop van het tweede semester van 2022 zullen plaatsvinden:

 • de raad van bestuur van uw ziekenfonds, belast met het beheer ervan;
 • de algemene vergadering van een mutualistische entiteit waarbij uw ziekenfonds is aangesloten. Zoals hierboven werd vermeld, kan het gaan om een landsbond van ziekenfondsen, een maatschappij van onderlinge bijstand, een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand.

De verkiezing zal in de loop van het eerste semester van 2022 plaatsvinden, maar de oproep tot kandidaatstelling wordt ten laatste op 31 oktober 2021 gelanceerd. Uw verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand zal u de informatie hierover bezorgen via haar website en via minstens een van de volgende kanalen:

 • in de brief waarbij het overschrijvingsformulier voor de betaling van de premies zit;
 • via e-mail;
 • in de publicaties die beschikbaar zijn in alle agentschappen van uw ziekenfonds;
 • in brochures voor de leden.

Vergeet niet om te controleren dat uw kandidatuurstelling volledig is en binnen de termijn en in de voorziene vorm wordt verstuurd om te vermijden dat uw kandidatuur onontvankelijk zou worden verklaard.

In afwachting van de oproep tot kandidaatstelling kan u evenwel nu al:

 • kennisnemen van de algemene bepalingen over de verkiesbaarheidsvoorwaarden, die opgenomen zijn in een koninklijk besluit van 7 juli 2021, dat u kan raadplegen door op deze link te klikken;
 • de statuten van uw verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand raadplegen, die beschrijven hoe de mutualistische verkiezingen zullen verlopen. U vindt er bijvoorbeeld informatie over:
  • het stemrecht van de leden en hun personen ten laste;
  • de stemmingsprocedure;
  • de specifieke verkiesbaarheidsvoorwaarden in uw verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand om lid van de algemene vergadering te kunnen zijn.

Die statuten kan u raadplegen op de website van de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand. We wijzen er evenwel op dat aangezien er op 7 juli 2021 een nieuw koninklijk besluit werd uitgevaardigd, de statuten van de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand hier misschien nog aan moeten worden aangepast wat de verkiesbaarheidsvoorwaarden betreft en wat bepaalde deadlines betreft die van toepassing zijn voor de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure.