De Raad

De Controledienst wordt bestuurd door een Raad die bestaat uit een voorzitter en zes leden:

  • Twee leden zijn gekozen uit ambtenaren van het RIZIV die taken in de gezondheidszorg vervullen of die daarin ervaring hebben.
  • Vier leden zijn gekozen op basis van hun juridische, sociale, financiële of actuariële bekwaamheid.

De leden van de Raad worden bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar.

Het Technisch Comité

Het Technisch Comité is het adviesorgaan van de Controledienst en bestaat uit:

  • Een voorzitter
  • Vijf leden die door de landsbonden zijn voorgedragen
  • Een vertegenwoordiger van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • Een vertegenwoordiger van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
  • De Administrateur-generaal van het RIZIV
  • Twee personen die de minister van Sociale Zaken aangeduid heeft uit de ambtenaren van het RIZIV of van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Het Technisch Comité brengt op verzoek van de minister van Sociale Zaken, van de Raad van de Controledienst of op eigen initiatief advies uit over kwesties rond de uitvoering van de wet van 6 augustus 1990.

De wet van 26 april 2010 heeft bovendien de mogelijkheid voorzien voor de minister van Sociale
Zaken en de minister bevoegd voor verzekeringen om gezamenlijk een waarnemer van de FSMA aan te stellen, op voorstel van deze instelling, evenals een waarnemer van de Nationale Bank van België, op voorstel van deze instelling, voor de materies inzake de VMOB’s en hun tussenpersonen.

De Koning benoemt de voorzitter en de leden van het Technisch Comité voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.