Hieronder vindt u alle omzendbrieven van de CDZ die nog van toepassing zijn. De recentste worden telkens bovenaan toegevoegd.

De classificatie van de omzendbrieven vindt u in de documenten aan de linkerkant.

U kan ook gebruikmaken van de rubriek 'documenten' hierboven, waarin u een opzoeking kan doen per categorie en met een sleutelwoord.

Nr. Datum Onderwerp
Mededeling
2020/02/D2
30/03/2020 Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen
Mededeling
2020/01/D2
26/03/2020 Houden van de raad van bestuur - vergadering per schriftelijke raadpleging of videoconferentie
2020/02/D1 03/01/2020 Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen
2020/01/D1 02/01/2020 Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet
Mededeling 2019/01/D2-D1 24/10/2019 Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector
2019/05/D1 24/10/2019 Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles
2019/04/D1 12/06/2019 Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - domein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling' - praktische schikkingen
2019/03/D1 23/05/2019 Analytische rapportering van de administratiekosten in de verplichte verzekering
2019/02/D1 05/04/2019 Schema's van typeverslagen op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990
2019/01/D1 31/01/2019 Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in
het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en
financiële instructies
2018/05/D2 25/10/2018 Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990
2018/04/D1 25/10/2018 Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering
2018/02/D2-D1 04/04/2018 Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst
2017/05/D1 26/10/2017 Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 19)
2017/04/D1 22/06/2017 Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's
2017/03/D1 30/06/2017 Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten -
Domein onderzocht in het kader van het proces vastgelegd in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 10 april 2014:
"De detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen"
2017/02/D2 24/03/2017 Publicatie van de statuten op het internet
2016/10/D1 22/12/2016 Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's
2016/07/D1 27/10/2016 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 18)
2016/04/D2 06/10/2016 Het verplichte karakter van de aansluiting bij de diensten van de aanvullende verzekering - draagwijdte van het principe
2016/02/D1 14/09/2016 Publicatie van de jaarrekening door neerlegging bij de Nationale Bank van België
2015/03/D1 02/10/2015 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 17)
2015/02/D1 01/10/2015 Model van attest toe te voegen aan de revisorale verslagen met betrekking tot de evaluatiecriteria 5 en 6
2014/05/D1 18/12/2014 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 16)
2014/04/D1 28/02/2014 Exhaustieve lijst van de opbrengsten en de kosten die ten laste kunnen worden gelegd van het "administratief centrum: reserve administratiekosten verplichte verzekering" (classificatiecode 98/2)
2014/03/D1 27/02/2014 Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen - Bijdragetabellen via de software "ETAC"
2013/04/D1 11/07/2013 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 15)
2013/01/D1 28/01/2013 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 14) 
2012/10/D1 14/12/2012 Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 7 - Onderzoek van het eerste deel van het criterium door de inspecteurs van de Controledienst
2012/08/D1 12/12/2012 Verplichte verzekering –factuurboek derdebetalersregeling
2012/07/D1 11/12/2012 Nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken, alsook de werkwijze die de materiële continuïteit van de boeken, evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen waarborgt
2012/05/D1 17/05/2012 Procedure met betrekking tot de elektronische gegevensoverdracht tijdens controles ter plaatse
2012/04/D1 16/05/2012 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 13)
2011/10/D1 22/02/2011 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 12)
2011/09/D1 21/02/2011 Dienst voorhuwelijkssparen - richtlijnen en aanbevelingen
  04/02/2011 Handleiding van de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering
2011/03/D1 18/01/2011 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 11)
2011/02/D1 17/01/2011 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 10)
2010/12/D1 19/10/2010 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 2010/9)
2010/11/D1 18/10/2010 Criteria inzake een kwaliteitsvolle interne controle en interne audit
2010/10/D2 13/09/2010 Aanvullende verzekering – Verbod van toekenning door de mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van gameten en embryo's geven
2010/08/D1 19/07/2010 Boekhoudkundige verwerking van de administratiekosten die gemeenschappelijk zijn voor de verplichte en de aanvullende verzekering - toewijzing van het resultaat administratiekosten inzake de verplichte verzekering aan het administratief centrum
2010/06/D2 31/05/2010 Tussenkomsten van de mutualistische entiteiten in de kostprijs van de aansluiting bij een sportclub
2009/22/D1 14/12/2009 Dienst voorhuwelijkssparen - Actuariële berekeningsmethode van de technische voorzieningen

2009/19/D1

03/11/2009 Inventaris van de rekeningen in de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
2009/18/D1 30/10/2009 Financiële opbrengsten en kosten in de verplichte verzekering – inboeking en vermelding op de documenten T
2009/17/D1 29/10/2009 Boekingsprocedures en richtlijnen in het kader van de financiële verantwoordelijkheid voor de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering
2009/15/D1 27/10/2009 Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 6: "De naleving van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid (werd artikel 53, §1, negende lid), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsmede van de in uitvoering van het voornoemd artikel 2, tweede lid, door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde modaliteiten inzake de verplichting tot het betalen van de facturen in chronologische volgorde
2009/14/D1 26/10/2009 Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten –
Criterium 5: "De werking, op het vlak van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, van het systeem van interne controle en van interne audit, zoals bedoeld in artikel 31 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
2009/13/AD 28/09/2009 Vergoeding voorzien door de diensten hospitalisatie en dagvergoedingen bij hospitalisatie of arbeidsongeschiktheid ingevolge een zwangerschap bestaande op het ogenblik van aansluiting bij deze diensten – voorwaarden waaronder in een beperkte tussenkomst kan worden voorzien
2009/12/D1 21/08/2009 De inboeking van financiële stromen tussen mutualistische entiteiten en derden
2009/09/D2 28/05/2009 Vrijstelling van bijdragen voor de aanvullende verzekering
2009/07/D1 26/05/2009 Boekingsprocedure van de facturatiegegevens inzake derdebetalersregeling in de verplichte verzekering
2009/04/AD 29/04/2009 Nieuwe tarifering voor sommige inbreuken bedoeld door artikel 60, eerste lid, 2°, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
2009/03/D2 18/02/2009 Niet-naleving van beslissingen genomen door de Raad in het kader van het onderzoek van voorstellen tot statutaire wijzigingen - niet-aanpassing van een statutaire bepaling die in strijd is met een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling (waaronder de omzendbrieven van de Controledienst) – starten van een procedure tot sanctie in geval van vaststelling van dergelijke inbreuken
2008/14/D1 22/12/2008 Bijzondere richtlijnen inzake de voorzieningen voor brugpensioen en vakantiegeld
2008/13/D2 24/10/2008 Diensten "hospitalisatie" en "verzorging in het buitenland" – uitsluiting van tussenkomsten ingevolge het beoefenen van een gevaarlijke sport
2008/11/D1 22/10/2008 Toepassing van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 - Vastlegging van een typemodel van samenwerkingsakkoord
2008/10/D1 21/10/2008 Bewaringstermijnen voor de verantwoordingsstukken en de boekhouding van de verplichte verzekering en de vrije en aanvullende verzekering
2008/09/D1 29/09/2008 Toekenning door mutualistische entiteiten van voordelen in het kader van de dienst "geboorte" of "adoptie"
2007/24/D1 04/12/2007 Bijzonder reservefonds in de verplichte verzekering – minimumbedrag
2007/23/D1 03/12/2007 Koninklijk besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 - Toepassing
2007/21/D1 01/10/2007 Transfers van reserves naar de diensten dagvergoedingen (classificatiecodes 10, 11 en 12) en hospitalisatie (classificatiecodes 200, 201, 210 en 211)
2007/20/AD 30/07/2007 Aanvullende verzekering – Toekenning door de mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die bloed, plasma of bloedplaatjes geven
2007/13/D1 15/05/2007 Zekerheden door mutualistische entiteiten verleend ten gunste van derden - algemene principes en voorwaarden
2007/10/D1 14/05/2007 Dekking van de reservefondsen van de vrije en aanvullende verzekering door gelijkwaardige activa
2007/09/AD 23/04/2007 Vrije en aanvullende verzekering – verduidelijking in de statuten van het verplichte of facultatieve karakter van de aansluiting bij de ingerichte diensten
2007/03/D2 13/02/2007 Statutaire wijzigingen – Tussenkomsten inzake vaccinaties
2007/02/AD 12/02/2007 Problematiek van de conformiteit met de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van de tenlasteneming door een werkgever van bijdragen voor diensten van de vrije en aanvullende verzekering en van de toekenning of de onderhandeling, door een mutualistische entiteit, van kortingen voor al zijn personeelsleden, alsook voor hun echtgeno(o)t(e) en hun personen ten laste
2006/13/AD 20/10/2006 Principes waaraan het systeem van interne controle en van interne audit moet beantwoorden - Toepassing van artikel 31, 3de lid, van de wet van 6 augustus 1990
2006/12/AD 19/10/2006 Definitie van de "leidinggevende functie" en van de "functie van dagelijks bestuur" in de zin van de artikelen 20, § 3 en 25 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
2006/11/D2 15/05/2006 Dienst "hospitalisatie" - Verboden mutatievoordeel - Aansluiting van pasgeborenen - Tijdelijke overgangsbepalingen
2006/06/D2 06/03/2006 Dienst hospitalisatie - Juridische analyse
2005/08/AD 09/08/2005 Vrije en aanvullende verzekering – aanmoedigingen tot mutatie en voordelen tot aanzetting van personen ten laste om gerechtigde leden te worden in de schoot van hetzelfde ziekenfonds
2004/14/D1 10/06/2004 Locatie voor het voeren van de boekhouding en het bewaren van stukken
2004/11/AD 16/04/2004 Vrije en aanvullende verzekering – verbod tot het afsluiten van contracten met leden
2004/02/AD 16/04/2004 Diensten van de aanvullende verzekering – verbod op bijdragedifferentiatie in functie van de taalrol van de leden
2003/22/D2 29/09/2003 Aanvullende verzekering - Aanzetting tot mutatie - Vrijstelling van bijdragen voor de aanvullende verzekering voor gehandicapte gerechtigden
2003/20/D1 13/08/2003 Administratieve geldboeten – boekingswijze
2003/19/D2 11/07/2003 Verbod van tenlasteneming van voordelen in het kader van de vrije en aanvullende verzekering door de aanwending van administratiekosten van de verplichte verzekering
2003/18/AD 11/07/2003 Vrije en aanvullende verzekering – plaatsen van verboden reclame op een niet-actieve pagina van een website
2003/17/AD 11/07/2003 Vrije en aanvullende verzekering – verbod van dubbele aansluiting – arrest van de Raad van State van 21 november 2002 (nr. 112.786)
2003/16/AD 11/07/2003 Publiciteit die gewag maakt van het behoud van verworven rechten bij mutatie of transfer
2003/12/D1 03/03/2003 Overmaken aan de Controledienst van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, inzake de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden in de zin van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990
2003/06/D1 29/01/2003 Uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990
2002/16/AD 13/11/2002 Vrije en aanvullende verzekering – Verwijzing naar het begrip verjaardag
2002/15/D1 23/09/2002 Uitvoering van artikel 35, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990
2002/13/D2 13/12/2002 Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier
2002/12/D2 12/07/2002 Statuten van de mutualistische entiteiten – Raadpleging – Voorwaarden
2001/08/D2 11/05/2001 Omzendbrief 00/11 van 21 december 2000 – Praktische modaliteiten
2000/14/D2 21/12/2000 Artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990  – Praktische toepassing
2000/11/D2 21/12/2000 Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990
1998/08/D2 10/08/1998 Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990
1996/02/D2 11/09/1996 Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht
1995/13/D2 30/10/1995 Aansluiting bij de aanvullende verzekering
1995/01/GG 15/05/1995 Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren
1992/07/D2 07/08/1992 Verkiezing van de raden van bestuur
1992/06/D2 07/05/1992 Algemene richtlijnen betreffende de verkiezingen voor de algemene vergadering en de Raad van bestuur en het minimum aantal vertegenwoordigers van de leden
1992/05/D2 09/01/1992 Algemene richtlijnen met betrekking tot de verkiezingsprocedure van de vertegenwoordigers van de leden in de algemene vergadering van de maatschappijen van onderlinge bijstand
1992/04/D2 07/01/1992 Benaming van de ziekenfondsen aangesloten bij de landsbond
1991/02/D2 17/12/1991 Onverenigbaarheid inzake de vertegenwoordiging van de leden in de algemene vergadering
1991/01/D2 06/12/1991 Verkiezingsprocedure