Hieronder vindt u alle omzendbrieven van de CDZ die nog van toepassing zijn. De recentste worden telkens bovenaan toegevoegd.

De classificatie van de omzendbrieven en mededelingen vindt u hier terug.

U kan ook gebruikmaken van de rubriek 'documenten' hierboven, waarin u een opzoeking kan doen per categorie en met een sleutelwoord.

24/03/D1 03/05/2024 Dienst voorhuwelijkssparen - Actuariële berekeningsmethode van de technische voorzieningen
24/01/D1 27/02/2024 De inboeking van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in de aanvullende verzekering en in de federale en regionale verplichte verzekering
Mededeling 23/C/01/D2 22/12/2023 De verslaggeving over de samenwerking met derden - begrip samenwerking
23/13/D1 21/12/2023 Uitvoering van artikel 43, §§ 4 en 5, van de wet van 6 augustus 1990
23/12/D1 02/11/2023 Uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990
23/11/D1 17/03/2023 Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de federale verplichte verzekering
23/10/D1 17/03/2023 Rekeningenstelsel, schema's van jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde controles voor de aanvullende verzekering
23/09/D1 17/03/2023 Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de regionale verplichte verzekering
23/08/D1 17/03/2023 Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de correcte toewijzing van de gemeenschappelijke werkingskosten tussen de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
23/07/D1 17/03/2023 Schema's van typeverslagen op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990
23/06/D1 12/04/2023 Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – bijdragetabellen via MutWeb
23/05/D1 12/04/2023 Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de federale verplichte verzekering
23/04/D1 12/04/2023 Het overmaken aan de Controledienst van documenten inzake de interne audit en interne controle van de verzekeringsinstellingen
23/03/D1 3/02/2023 Schema's van typeverslagen op te stellen in toepassing van artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990
23/02/D1 20/01/2023 Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de federale verplichte verzekering
23/01/D1 20/01/2023 Verslag op te stellen door de revisoren omtrent het systeem van interne controle en interne audit
22/02/D1 01/07/2022 Uitvoering van artikel 75, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 – definitie van het begrip ‘belangrijke wijzigingen in de werking of de organisatie van de mutualistische instelling’

Mededeling 22/C/01/D2

25/05/2022 Statutaire wijzigingen van de andere entiteiten dan de VMOB's. Enkele herinneringen en raadgevingen
22/01/D2 29/04/2022 De mededeling aan de Controledienst of het ter beschikking houden voor de Controledienst van documenten of uittreksels van documenten over de werking van de organen van de mutualistische entiteiten en het verloop van de vergaderingen ervan
Mededeling 21/CA/02/D2 20/12/2021 Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten ten aanzien van personen die slachtoffer zijn van de overstromingen van juli 2021 - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen
21/02/D1 22/10/2021 Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de federale verplichte verzekering - rekeningenstelsel voor de regionale verplichte verzekering
21/01/D1 30/04/2021 Inventaris van de rekeningen in de federale verplichte verzekering, de regionale verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
Mededeling 21/CA/01/D2 09/03/2021 Periode van gezondheidscrisis - Zitting van de bestuursorganen van de mutualistische entiteiten via schriftelijke raadpleging of videoconferentie
20/08/D1 18/12/2020 Analytische rapportering van de administratiekosten in de verplichte verzekering
20/07/D3 25/06/2020 Plaatsen van verwijzingen naar de website van de Controledienst op de website van de mutualistische entiteiten
20/06/D1 25/06/2020 De verwachtingen van de controle-autoriteiten inzake de kwaliteit van de gerapporteerde boekhoudkundige, financiële en statistische gegevens
20/05/D1-D2 18/05/2020 Principes die van toepassing zijn op de onterecht betaalde bedragen in de aanvullende verzekering
20/03/D1 18/05/2020 Rekeningenstelsel en schema's van jaarrekening voor de RMOB's
Voorblad
Schema's
Mededeling 20/03/D2 17/04/2020 Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 - Toepassing op de mutualistische sector
Mededeling
20/02/D2
30/03/2020 Toekenning van tussenkomsten - Toepassing van de statuten in deze periode van de gezondheidscrisis en de uitzonderlijke maatregelen die in dat kader werden genomen - Verlangen van de entiteiten om de leden niet te benadelen
20/01/D1 02/01/2020 Dienst voorhuwelijkssparen - wijziging van de technische rentevoet
Mededeling 19/01/D2-D1 24/10/2019 Herinnering aan diverse aspecten inzake fusies in het vooruitzicht van fusies in het kader van de consolidatie van de sector
19/05/D1 24/10/2019 Aanvullende verzekering - rekeningenstelsel, schema's van de jaarrekening en in MutWeb geïntegreerde automatische controles
19/04/D1 12/06/2019 Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten - domein 'het respecteren van de betalingstermijnen voor de derdebetalersregeling' - praktische schikkingen
19/01/D1 31/01/2019 Uitoefening van de bevoegdheden overgedragen aan de regio’s in
het kader van de zesde staatshervorming - boekhoudkundige en
financiële instructies
18/05/D2 25/10/2018 Omschrijving van de notie 'nieuw voordeel' in de zin van artikel 4bis van de wet van 6 augustus 1990
18/02/D2-D1 04/04/2018 Aanvraag tot goedkeuring van statuten of statutaire wijzigingen – samenstelling van het dossier dat dient overgemaakt aan de Controledienst
17/05/D1 26/10/2017 Handleiding voor boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 19)
17/04/D1 22/06/2017 Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's
17/03/D1 30/06/2017 Verslag dat de revisoren moeten opstellen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten -
Domein onderzocht in het kader van het proces vastgelegd in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 10 april 2014:
"De detectie en terugvordering van subrogatoire betalingen"
17/02/D2 24/03/2017 Publicatie van de statuten op het internet
16/10/D1 22/12/2016 Verplichte verzekering - rekeningenstelsel en jaarrekeningschema's
16/07/D1 27/10/2016 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 18)
16/04/D2 06/10/2016 Het verplichte karakter van de aansluiting bij de diensten van de aanvullende verzekering - draagwijdte van het principe
16/02/D1 14/09/2016 Publicatie van de jaarrekening door neerlegging bij de Nationale Bank van België
15/03/D1 02/10/2015 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 17)
15/02/D1 01/10/2015 Model van attest toe te voegen aan de revisorale verslagen met betrekking tot de evaluatiecriteria 5 en 6
14/05/D1 18/12/2014 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 16)
14/04/D1 28/02/2014 Exhaustieve lijst van de opbrengsten en de kosten die ten laste kunnen worden gelegd van het "administratief centrum: reserve administratiekosten verplichte verzekering" (classificatiecode 98/2)
13/04/D1 11/07/2013 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 15)
13/01/D1 28/01/2013 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 14) 
12/10/D1 14/12/2012 Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 7 - Onderzoek van het eerste deel van het criterium door de inspecteurs van de Controledienst
12/08/D1 12/12/2012 Verplichte verzekering –factuurboek derdebetalersregeling
12/07/D1 11/12/2012 Nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken, alsook de werkwijze die de materiële continuïteit van de boeken, evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen waarborgt
12/05/D1 17/05/2012 Procedure met betrekking tot de elektronische gegevensoverdracht tijdens controles ter plaatse
12/04/D1 16/05/2012 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 13)
11/10/D1 22/02/2011 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 12)
11/09/D1 21/02/2011 Dienst voorhuwelijkssparen - richtlijnen en aanbevelingen
  04/02/2011 Handleiding van de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering
11/03/D1 18/01/2011 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 11)
11/02/D1 17/01/2011 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 10)
10/12/D1 19/10/2010 Handleiding voor de boekhouding en de jaarrekening van de aanvullende verzekering (bijwerking 2010/9)
10/11/D1 18/10/2010 Criteria inzake een kwaliteitsvolle interne controle en interne audit
10/10/D2 13/09/2010 Aanvullende verzekering – Verbod van toekenning door de mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van gameten en embryo's geven
10/08/D1 19/07/2010 Boekhoudkundige verwerking van de administratiekosten die gemeenschappelijk zijn voor de verplichte en de aanvullende verzekering - toewijzing van het resultaat administratiekosten inzake de verplichte verzekering aan het administratief centrum
10/06/D2 31/05/2010 Tussenkomsten van de mutualistische entiteiten in de kostprijs van de aansluiting bij een sportclub
09/22/D1 14/12/2009 Dienst voorhuwelijkssparen - Actuariële berekeningsmethode van de technische voorzieningen

09/19/D1

03/11/2009 Inventaris van de rekeningen in de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
09/18/D1 30/10/2009 Financiële opbrengsten en kosten in de verplichte verzekering – inboeking en vermelding op de documenten T
09/17/D1 29/10/2009 Boekingsprocedures en richtlijnen in het kader van de financiële verantwoordelijkheid voor de sector geneeskundige verzorging van de verplichte verzekering
09/15/D1 27/10/2009 Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten – Criterium 6: "De naleving van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid (werd artikel 53, §1, negende lid), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsmede van de in uitvoering van het voornoemd artikel 2, tweede lid, door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde modaliteiten inzake de verplichting tot het betalen van de facturen in chronologische volgorde
09/14/D1 26/10/2009 Verslag op te stellen door de revisoren in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten –
Criterium 5: "De werking, op het vlak van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, van het systeem van interne controle en van interne audit, zoals bedoeld in artikel 31 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
09/12/D1 21/08/2009 De inboeking van financiële stromen tussen mutualistische entiteiten en derden
09/07/D1 26/05/2009 Boekingsprocedure van de facturatiegegevens inzake derdebetalersregeling in de verplichte verzekering
09/04/AD 29/04/2009 Nieuwe tarifering voor sommige inbreuken bedoeld door artikel 60, eerste lid, 2°, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
08/14/D1 22/12/2008 Bijzondere richtlijnen inzake de voorzieningen voor brugpensioen en vakantiegeld
08/13/D2 24/10/2008 Diensten "hospitalisatie" en "verzorging in het buitenland" – uitsluiting van tussenkomsten ingevolge het beoefenen van een gevaarlijke sport
08/10/D1 21/10/2008 Bewaringstermijnen voor de verantwoordingsstukken en de boekhouding van de verplichte verzekering en de vrije en aanvullende verzekering
08/09/D2 29/09/2008 Toekenning door mutualistische entiteiten van voordelen in het kader van de dienst "geboorte" of "adoptie"
07/24/D1 04/12/2007 Bijzonder reservefonds in de verplichte verzekering – minimumbedrag
07/23/D1 03/12/2007 Koninklijk besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 - Toepassing
07/21/D1 01/10/2007 Transfers van reserves naar de diensten dagvergoedingen (classificatiecodes 10, 11 en 12) en hospitalisatie (classificatiecodes 200, 201, 210 en 211)
07/20/AD 30/07/2007 Aanvullende verzekering – Toekenning door de mutualistische entiteiten van een financiële tussenkomst voor de leden die bloed, plasma of bloedplaatjes geven
07/13/D1 15/05/2007 Zekerheden door mutualistische entiteiten verleend ten gunste van derden - algemene principes en voorwaarden
07/10/D1 14/05/2007 Dekking van de reservefondsen van de vrije en aanvullende verzekering door gelijkwaardige activa
07/03/D2 13/02/2007 Statutaire wijzigingen – Tussenkomsten inzake vaccinaties
07/02/AD 12/02/2007 Problematiek van de conformiteit met de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van de tenlasteneming door een werkgever van bijdragen voor diensten van de vrije en aanvullende verzekering en van de toekenning of de onderhandeling, door een mutualistische entiteit, van kortingen voor al zijn personeelsleden, alsook voor hun echtgeno(o)t(e) en hun personen ten laste
06/13/AD 20/10/2006 Principes waaraan het systeem van interne controle en van interne audit moet beantwoorden - Toepassing van artikel 31, 3de lid, van de wet van 6 augustus 1990
06/12/AD 19/10/2006 Definitie van de "leidinggevende functie" en van de "functie van dagelijks bestuur" in de zin van de artikelen 20, § 3 en 25 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
06/06/D2 06/03/2006 Dienst hospitalisatie - Juridische analyse
05/08/AD 09/08/2005 Vrije en aanvullende verzekering – aanmoedigingen tot mutatie en voordelen tot aanzetting van personen ten laste om gerechtigde leden te worden in de schoot van hetzelfde ziekenfonds
04/14/D1 10/06/2004 Locatie voor het voeren van de boekhouding en het bewaren van stukken
04/11/AD 16/04/2004 Vrije en aanvullende verzekering – verbod tot het afsluiten van contracten met leden
03/20/D1 13/08/2003 Administratieve geldboeten – boekingswijze
03/19/D2 11/07/2003 Verbod van tenlasteneming van voordelen in het kader van de vrije en aanvullende verzekering door de aanwending van administratiekosten van de verplichte verzekering
03/18/AD 11/07/2003 Vrije en aanvullende verzekering – plaatsen van verboden reclame op een niet-actieve pagina van een website
03/17/AD 11/07/2003 Vrije en aanvullende verzekering – verbod van dubbele aansluiting – arrest van de Raad van State van 21 november 2002 (nr. 112.786)
03/16/AD 11/07/2003 Publiciteit die gewag maakt van het behoud van verworven rechten bij mutatie of transfer
03/06/D1 29/01/2003 Uitvoering van artikel 32, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990
02/13/D2 13/12/2002 Aanvraag tot goedkeuring van mutatie van een mutualistische entiteit – Samenstelling van het dossier
00/11/D2 21/12/2000 Diensten die sommige premies toekennen – Conformiteit met de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 augustus 1990
98/08/D2 10/08/1998 Artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990
96/02/D2 11/09/1996 Algemene vergaderingen – stemming bij volmacht
95/01/GG 15/05/1995 Eerste algemene richtlijnen inzake de opdrachten en de verslagen van de revisoren
92/07/D2 07/08/1992 Verkiezing van de raden van bestuur