In toepassing van artikel 31, §2, van de Solvency-II-richtlijn (2009/138/EG) moet elke toezichthouder specifieke informatie op zijn website publiceren om de transparantie te garanderen.

De wetgeving, de regelgeving, de bestuursrechtelijke voorschriften en de algemene richtsnoeren van toepassing op alle verzekerings- en herverzekeringsondernemingen staan de website van de NBB.

Voor de bijkomende bepalingen eigen aan de VMOB's wordt u naar deze pagina verwezen.

In de documenten aan de linkerkant vindt u:
 • het prudentieel toezichtsproces van de CDZ
 • de templates voor de bekendmaking van de geaggregeerde statistische gegevens vereist door artikel 31, tweede lid, c), van de Solvency-II-richtlijn:
  • template A voor de bekendmaking van geaggregeerde statistische gegevens inzake uit hoofde van richtlijn 2009/138/EG onder toezicht staande verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
  • template B voor de bekendmaking van geaggregeerde statistische gegevens over uit hoofde van richtlijn 2009/138/EG onder toezicht staande verzekeringsgroepen
  • template C voor de bekendmaking van kwantitatieve geaggregeerde statistische gegevens over de toezichthoudende autoriteit
  • template D voor de bekendmaking van kwalitatieve geaggregeerde statistische gegevens over de toezichthoudende autoriteit
 • de wijze waarop van de bij Richtlijn 2009/138/EG gegeven keuzemogelijkheden is gebruikgemaakt
 • de doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht van de CDZ