Bent u niet tevreden over uw ziekenfonds? image

Richt u zich dan in eerste instantie direct tot de diensten van uw ziekenfonds.

Als uw ziekenfonds u niet kan helpen, kunt u zich richten tot de landsbond waarbij uw ziekenfonds is aangesloten. Kent u die niet? Hier kunt u de lijst van alle mutualistische entiteiten raadplegen.

Als deze twee stappen u niet geholpen hebben, kunt u uw vraag of klacht indienen bij de CDZ als uw vraag betrekking heeft op de aanvullende verzekering of de mutualistische verkiezingen die georganiseerd worden door uw ziekenfonds om de leden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur te verkiezen. Dat kan per brief of per e-mail:

          Controledienst voor de ziekenfondsen

          Sterrenkundelaan 1
          
1210 Brussel
          e-mail: jur@ocm-cdz.be

U krijgt daarna van ons een ontvangstbevestiging. We proberen zo snel mogelijk uw klacht te behandelen en u een definitief antwoord toe te sturen.

U kunt onder andere in deze gevallen een klacht indienen bij de Controledienst:

 • uw ziekenfonds weigert om u voordelen van de verplichte aanvullende verzekering toe te kennen
 • uw ziekenfonds vraagt u bijdragen voor de aanvullende verzekering die u denkt niet te moeten betalen
 • uw ziekenfonds heeft een fout gemaakt in de berekening van het bedrag dat u werd terugbetaald
 • uw ziekenfonds weigert uw kandidatuur voor de mutualistische verkiezingen

De Controledienst is evenwel niet bevoegd om aan uw ziekenfonds te vragen om u een schadevergoeding toe te kennen voor schade die u geleden zou hebben door een fout van uw ziekenfonds. Daarvoor moet u zich tot de bevoegde arbeidsrechtbank richten. Als u een klacht heeft ingediend bij de arbeidsrechtbank voor een situatie die onder de bevoegdheid van de Controledienst valt en u daarna hiervoor de tussenkomst van de Controledienst vraagt, zal de Controledienst bovendien pas een standpunt innemen na de gerechtelijke procedure.

Welke stappen kan de Controledienst ondernemen?

 • in geval van bovenbedoelde situaties onderzoeken:
  • of het terecht of ten onrechte is dat uw ziekenfonds weigert om u voordelen van de verplichte aanvullende verzekering toe te kennen of dat het bijdragen van u eist
  • of het terecht of ten onrechte is dat een kandidatuur voor de mutualistische verkiezingen werd aanvaard of geweigerd
  • of de verkiezingsprocedure werd gerespecteerd
  • of de resultaten van de verkiezingen correct zijn
 • aan uw ziekenfonds vragen om de situatie te regulariseren als uw klacht gegrond is

De Controledienst is niet bevoegd om alle klachten over uw ziekenfonds te behandelen. Hieronder vindt u een overzicht van andere mogelijke klachten en de bevoegde instellingen.

Ik heb een klacht over:

Ik richt mij tot:

 • de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • een weigering van een aansluiting of mutatie

Het RIZIV

Adres.png Galileelaan 5/01
    1210 Brussel
Ik dien mijn klacht in via de Service Center Gezondheid.

Hebt u uw klacht toch naar de Controledienst verstuurd? Dan wordt uw klacht naar het RIZIV doorgestuurd en wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

mededinging

De Belgische Mededingingsautoriteit

Adres.png City Atrium, Vooruitgangsstraat 50
    1210 Brussel

%40.jpginfo@bma-abc.be

het respecteren van de privacy en de bescherming van vertrouwelijke gegevens door uw ziekenfonds

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Adres.png Drukpersstraat 35
    1000 Brussel

%40.jpgcontact@apd-gba.be

een verzekeringsovereenkomst (hospitalisatie, tandzorg,...) die u via uw ziekenfonds hebt kunnen afsluiten

De Ombudsman van de Verzekeringen

Adres.png Meeûssquare 35
    1000 Brussel

%40.jpginfo@ombudsman.as

 

Hebt u een klacht over de werking van de Controledienst? Klik dan hier.