De CDZ draagt bij aan de vorming van de regelgeving op boekhoudkundig, administratief en financieel gebied en waakt over de naleving ervan door de mutualistische entiteiten en door de sector in zijn geheel, om bij te dragen aan:

 • het goede gebruik van overheidsgeld;

 • het goede gebruik van de bijdragen van de leden;

 • de kwaliteit van de diensten die geleverd worden aan de leden;

 • de transparantie van hun werking.

Bijgevolg draagt de CDZ bij aan het vertrouwen van alle stakeholders in het mutualistische systeem.

De Controledienst vervult zijn missie via de volgende sleutelactiviteiten:

 • Het erkennen van de mutualistische entiteiten en de revisoren, en van de compliance officers en de verzekeringstussenpersonen van de VMOB’s, alsook van hun opleidingsactiviteiten
 • Het a priori goedkeuren van de statutaire wijzigingen en van de beslissingen over de bijdragen en de toewijzing ervan, die van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand (AV) afkomstig zijn
 • Het a priori en a posteriori controleren van de statutaire wijzigingen en van de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB)
 • Het controleren van de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten (VP, AV en VMOB), en van de verzekeringstussenpersonen
 • Het evalueren van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het variabele gedeelte van hun administratiekosten (VP)
 • De klachten en vragen van de leden, de gecontroleerde entiteiten, de administraties en derden behandelen
 • De aanpassingen van de reglementering aan de minister en aan de Raad adviseren
 • Alle stakeholders en in het bijzonder de burgers en leden informeren over de werking van het mutualistische systeem