Documenten

De werkingskosten van de Controledienst vallen vanaf 2024 ten belope van een bij koninklijk besluit vastgesteld globaal bedrag ten laste van de sector. Bij het vaststellen van dit globaal bedrag wordt reeds rekening houden met volgende specifieke aanrekeningen:

De verzekeringstussenpersonen van de VMOB’s betalen een jaarlijks inschrijvingsrecht om ingeschreven te zijn in het register van de verzekeringstussenpersonen van de Controledienst en die inschrijving te behouden. De Controledienst legt die bedragen vast op basis van de informatie verstrekt door de FSMA. Voor 2024 betreft het volgende bedragen:

Basisinschrijvingsrecht  XXX EUR
Bijzonder inschrijvingsrecht per persoon in contact met het publiek XXX EUR
Bijzonder inschrijvingsrecht per verantwoordelijke voor de distributie

XXX EUR

 

De Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail en de HZIV betalen elk een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt aangepast aan de evolutie van de begrotingsuitgaven van de Controledienst.

3° De Waalse RMOB’s betalen in het kader van de materie die betrekking heeft op de Franse Gemeenschap een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt aangepast aan de evolutie van de begrotingsuitgaven van de Controledienst.

 

Het globaal bedrag wordt als volgt verdeeld:

De VMOB’s dragen 35% van het globaal bedrag. 10% van het overeenkomstig aandeel wordt in gelijke delen verdeeld tussen de VMOB’s en de overige 90% wordt verdeeld in functie van de premies die de verzekerden hebben gestort tijdens het voorlaatste jaar dat het jaar voorafgaat waarop de werkingskosten betrekking hebben.

2° De overige 65% van het globaal bedrag is voor 43% ten laste van de federale verplichte verzekering, voor 43% ten laste van de aanvullende verzekering en voor 14% ten laste van de regionale verplichte verzekering.

 

Het overeenkomstig aandeel van de federale verplichte verzekering wordt voor de helft in gelijke delen verdeeld tussen de landsbonden en voor de andere helft in functie van het aandeel van elke landsbond in het forfait administratiekosten van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de werkingskosten betrekking hebben.

Het overeenkomstig aandeel van de aanvullende verzekering wordt voor de helft in gelijke delen verdeeld tussen de landsbonden en voor de andere helft in functie van het aandeel van elke landsbond in de bijdragen die werden gestort door de leden tijdens het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de werkingskosten betrekking hebben, vermeerderd met de tijdens dat jaar gespaarde kapitalen voor het voorhuwelijkssparen. De landsbonden moeten het aandeel hierin dat betrekking heeft op de aangesloten ziekenfondsen en MOB’s doorrekenen aan deze entiteiten.

Het overeenkomstig aandeel van de regionale verplichte verzekering wordt voor de helft in gelijke delen verdeeld tussen de RMOB’s en voor de andere helft in functie van het aandeel van elke RMOB in het forfait administratiekosten dat door elk van de bevoegde regionale overheden wordt toegekend voor het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de werkingskosten betrekking hebben.

 

Financiële gegevens van de Controledienst

In de documenten aan de linkerkant vindt u de volgende financiële gegevens van de CDZ terug:

  • de uitvoering van de begroting voor boekjaar 2022 en de begroting voor boekjaar 2023;
  • de balans op 31 december van de boekjaren 2021 en 2022, evenals de evolutie ervan.