De komende jaren zal de Controledienst een belangrijke rol spelen bij de toepassing van het toekomstpact tussen de minister van Sociale Zaken en de verzekeringsinstellingen.

Benieuwd naar wat de toekomst nog meer in petto heeft voor de Controledienst? Via onze nieuwsfeed blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Het strategisch plan 2019-2021 gaat van start.

De website van de Controledienst zit in een nieuw jasje.

De Controledienst heeft een nieuw logo.

Op 28 november 2016 werd een pact ondertekend tussen de mutualistische sector en de minister van Sociale Zaken waarin opdrachten worden toevertrouwd aan de Controledienst om de sector op het vlak van governance, controle en transparantie verder te ontwikkelen.

De Europese Richtlijn “Solvency II” treedt in werking. Dat betekent een aanpassing in maart 2016 van de wet van 9/7/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

De wet van 17 juli 2015 heeft onder andere verschillende wijzigingen aan de wet van 6 augustus 1990 aangebracht. Deze wijzigingen beogen vooral de transparantie van de mutualistische sector ten aanzien van de leden en het grote publiek te verhogen en de landsbonden meer controlebevoegdheid te geven op de aangesloten mutualistische entiteiten voor de voordelen in het kader van hun aanvullende verzekering.

Het strategisch plan 2015-2018 gaat van start.

Nieuw KB inzake de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten van toepassing vanaf evaluatieperiode 2016.

De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen werd in het leven geroepen.

Naar aanleiding van het vertrek met pensioen van de vorige administrateur-generaal heeft de Controledienst op 27 maart 2014 een academische zitting georganiseerd waarbij de volledige mutualistische sector, de bedrijfsrevisoren, de politieke vertegenwoordigers, maar ook de vertegenwoordigers van de consumenten en de verzekeringssector aanwezig waren. Naast het unaniem eerbetoon aan de vorige administrateur-generaal, maakte de Controledienst de balans op van drie jaar de wet van 26 april 2010, die de werking van de mutualistische sector grondig heeft gewijzigd.

De wet van 26 april 2010 bepaalt dat de aanvullende diensten die alleen als verzekeringen mogen worden beschouwd in de zin van de eerste en derde richtlijn ‘verzekeringen niet-leven’, alleen mogen worden aangeboden door speciaal daarvoor opgerichte entiteiten die de vorm aannemen van een ‘verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand’. Dat is een nieuwe juridische vorm die ertoe gemachtigd is om in België verzekeringen aan te bieden. De VMOB’s en hun tussenpersonen vallen onder de controle van de CDZ.

Deze wet, die gevolg geeft aan het advies van de Europese Commissie van december 2006, vormt een belangrijke hervorming van de wet op de ziekenfondsen. De aanvullende diensten zijn opgesplitst in drie groepen: de verrichtingen, de verzekeringen en de diensten die noch verrichtingen, noch verzekeringen zijn.

De terugbetaling van de prestaties “kleine risico’s” voor zelfstandigen werd geïntegreerd in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De wet van 11 mei 2007 heeft de wet van 6 augustus 1990 gewijzigd. De aangeslotenen krijgen meer gewaarborgde rechten voor  de diensten van de aanvullende verzekering, vooral voor de toegang tot de diensten hospitalisatie en dagvergoedingen.

In december 2006 heeft de Europese Commissie een procedure ingesteld tegen de Belgische overheid wegens inbreuk op de regels van de interne markt. Volgens de Europese Commissie werden namelijk bepaalde activiteiten van de mutualistische entiteiten in het kader van hun aanvullende verzekering waarbij zij in concurrentie traden met de verzekeringsmaatschappijen, ten onrechte niet onderworpen aan een aantal Europese voorschriften, in de eerste en de derde richtlijn “verzekeringen niet-leven”. De Commissie baseert haar standpunt op het feit dat die mutualistische diensten geen deel uitmaken van het Belgische socialezekerheidsstelsel en dat de ziekteverzekering vermeld wordt in de bijlage van die eerste richtlijn. De mutualistische entiteiten zouden volgens dit standpunt onderworpen moeten worden aan dezelfde toezichtregels en regels inzake samenstelling van reservefondsen als de regels die van toepassing zijn op de privéverzekeraars.

Het KB van 28/8/2002 breidt de evaluatie van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen door de CDZ uit tot 10 evaluatiecriteria.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de CDZ was er op 15 oktober 2001 een plechtige viering die door een academische zitting werd afgesloten. Diverse sprekers wezen op de belangrijke verwezenlijkingen die onder impuls van de Controledienst in het voorbije decennium tot stand zijn gekomen. De heer F. VANDENBROUCKE, toenmalig minister van Sociale Zaken, heeft de cruciale rol van de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen belicht op het vlak van het algemene gezondheidsbeleid.

Op basis van het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 30 maart 1999 werd de zorgverzekering ingericht. Die zorgverzekering neemt ten belope van een jaarlijks maximumbedrag de kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening van personen getroffen door een langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen ten laste. De vijf zorgkassen die zijn opgericht door de ziekenfondsen vallen onder het toezicht van de Controledienst (zie maatschappijen van onderlinge bijstand).

Het KB van 12/8/1994 legt vanaf boekjaar 1995 de verzekeringsinstellingen een gedeeltelijke financiële verantwoordelijkheid op in de sector voor geneeskundige verzorging in de verplichte verzekering.

De wet van 15 februari 1993 voorziet dat vanaf 1993 een deel van het budget administratiekosten dat het RIZIV toekent aan de verzekeringsinstellingen pas op basis van een evaluatie van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen door de Controledienst wordt toegekend. Het KB legt 6 evaluatiecriteria vast.

De Controledienst werd opgericht op basis van de wet van 6/8/1990.

De wet van 6/8/1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen werd gepubliceerd. Deze wet heeft het wettelijk kader radicaal verandert en had met name de volgende doelstellingen:

  • de rol van de ziekenfondsen herdefiniëren (zie ziekenfondsen)
  • de leden laten deelnemen aan het beheer van de ziekenfondsen (zie mutualistische verkiezingen)
  • de transparantie van de boekhouding vergroten en de revisorale controle versterken
  • de activiteiten van de ziekenfondsen beter controleren