STATUTEN VAN DE MUTUALISTISCHE ENTITEITEN - RAADPLEGING - VOORWAARDEN

Iedere persoon kan kennis nemen van de statuten van de mutualistische entiteiten en van de lijst van hun bestuurders en hiervan bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen een kopij kan krijgen, op de volgende voorwaarden.

Waar?

De statuten en de lijst der bestuurders van de mutualistische entiteiten kunnen bij de Controledienst (9de verdieping), ingang via de Verbondsstraat, 1, 1210 Brussel geraadpleegd worden.

Wanneer?

De diensten van de Controledienst zijn toegankelijk voor het publiek:

*   op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur;

*   op woensdag van 14 tot 16 uur.

Buiten deze openingsdagen en -uren, kan iedere persoon die de statuten en de lijst der bestuurders van de mutualistische entiteiten wil raadplegen, dit doen na afspraak door contact op te nemen met de Controledienst op het volgende telefoonnummer:

*   02/209.19.37 - de heer Gert Rom.

Wie?

Ingevolge artikel 12 van voornoemde wet van 6 augustus 1990 kan iedere persoon kennis nemen van de statuten en de lijsten der bestuurders van de mutualistische entiteiten.

Dit betekent dat eenieder kan vragen het geheel van de statuten van de mutualistische entiteiten en de lijsten der bestuurders te raadplegen, zonder dat deze raadpleging kan beperkt worden tot enkel de statuten en de lijsten der bestuurders van het ziekenfonds en/of de maatschappij van onderlinge bijstand waarbij de betrokkene is aangesloten en de landsbond waartoe desbetreffende mutualistische entiteit  behoort.

Hoeveel?

Iedere ge´nteresseerde kan een kopij bekomen van de statuten van de mutualistische entiteiten. Dit zal echter 0,10 euro per bladzijde kosten.

Te noteren dat een kopie van de statuten van de mutualistische entiteiten ook schriftelijk (brief of e-mail) kan bekomen worden door duidelijk dat naam ven de betrokken mutualistische entiteiten op te geven en te preciseren of het handelt om een kopie van het ganse stuuut of van enkel een deel ervan. In dit laatste geval dient men te omschrijven welke de gegevens van de statuten zijn, die gekopieerd dienen te worden.