STATUTEN VAN DE MUTUALISTISCHE ENTITEITEN RAADPLEGEN - VOORWAARDEN

De statuten van de mutualistische entiteiten staan op de website van de entiteiten (ziekenfondsen, landsbonden en maatschappijen van onderlinge bijstand die geen verzekeringen aanbieden)[1]. Dit is verplicht voor alle statuten, behalve de versies die zijn ingegaan vr 1 juli 2016.

Let wel:

-     Er kan wat tijd zitten tussen de datum van inwerkingtreding van een versie van de statuten en de publicatie van die versie op de website van de entiteit. Elke wijziging aan de statuten moet namelijk vr de effectieve inwerkingtreding door de Controledienst worden goedgekeurd. Maar de mutualistische entiteiten hebben tot de 1e dag van de 2e  maand na de maand waarin de Controledienst de beslissing over de statutaire wijzigingen heeft betekend de tijd om de aangepaste versie te publiceren.

-     De statuten van de maatschappijen van onderlinge bijstand die geen eigen website hebben, vindt u op de websites van de erbij aangesloten ziekenfondsen, van het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten of van de landsbond waarbij ze zijn aangesloten.

-      De statuten van de landsbonden zonder eigen website vindt u op de websites van de aangesloten ziekenfondsen.

-   De statuten van de ziekenfondsen die geen eigen website hebben, vindt u op de website van hun landsbond.

Bij problemen met het raadplegen van de statuten of als de versie van de statuten volgens u niet up-to-date is, kunt u altijd contact opnemen met de Controledienst:

         per e-mail: jur@ocm-cdz.be

         per telefoon: 02/209.19.30 (mevrouw Natascha De Visscher)

 

Indien nodig kunt u de statuten en de lijst van bestuurders van de mutualistische entiteiten ook komen inkijken op de Controledienst en er (tegen betaling) een optie van ontvangen.

De statuten komen raadplegen kan op de Controledienst (9e verdieping), ingang via de Verbondstraat 1, 1210 Brussel.

 

 

Wanneer?

*   dinsdag en donderdag, van 9 uur tot 12 uur

*   woensdag van 14 uur tot 16 uur

 

Buiten die tijdstippen kunt u de statuten en de lijsten met bestuurders van de mutualistische entiteiten ook op afspraak komen inkijken. Neem daarvoor telefonisch contact op met de Controledienst:

*          02/209.19.30 - mevrouw Natascha De Visscher.

 

 

Wie?

 

Volgens artikel 12 van de wet van 6 augustus 1990 moet iedereen kennis nemen van de statuten en de lijst met bestuurders van de mutualistische entiteiten.

Dat betekent dat iedereen kan vragen om de statuten en lijsten met bestuurders van de mutualistische entiteiten in te kijken, ook die van ziekenfondsen, maatschappijen van onderlinge bijstand en/of landsbonden waarbij de persoon in kwestie niet is aangesloten.

 

 

Prijs?

 

Iedereen kan tegen 0,10 per bladzijde een kopie van de statuten van de mutualistische entiteiten verkrijgen.

U kunt ook schriftelijk een kopie van de statuten aanvragen (brief of e-mail aan de Controledienst). Vermeld daarbij duidelijk de naam van de mutualistische entiteit(en) in kwestie en of u een kopie van het volledige document of slechts van een deel van de statuten wenst. Verduidelijk in dat laatste geval ook over welk gedeelte het precies gaat.

 

 


[1] Deze verplichting is opgelegd door artikel 12, 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en door het koninklijk besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van artikel 12, 2, tweede lid ,van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 70, 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, en tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 39 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.