Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Protocol betreffende de samenwerking tussen de CDZ en de NBB
Protocol betreffende de samenwerking tussen de CDZ en de FSMA

Medische index

Lijst van de compliance officers van de VMOB'S

Wetgeving, regelgeving, bestuursrechtelijke voorschriften en algemene richtsnoeren

- Van toepassing op alle verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

- Bijkomende bepalingen eigen aan de VMOB's

 

Prudentieel toezichtsproces

 

Geaggregeerde statistische gegevens

Informatie vereist overeenkomstig artikel 31, lid 2, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG 

o    Template A voor de bekendmaking van geaggregeerde statistische gegevens inzake uit hoofde van richtlijn 2009/138/EG onder toezicht staande verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 

o    Template B voor de bekendmaking van geaggregeerde statistische gegevens over uit hoofde van richtlijn 2009/138/EG onder toezicht staande verzekeringsgroepen

o    Template C voor de bekendmaking van kwantitatieve geaggregeerde statistische gegevens over de toezichthoudende autoriteit 

o    Template D voor de bekendmaking van kwalitatieve geaggregeerde statistische gegevens over de toezichthoudende autoriteit 

 

Wijze waarop van de bij Richtlijn 2009/138/EG geboden keuzemogelijkheden is gebruik gemaakt

 

Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht